Karyera bacarıqları

Karyera bacarıqları

  Mərkəzdə əldə olunan bilik və bacarıqların əldə olunması təkmilləşdirilmiş hüquq normaları vasitəsilə müasir tələblərə, texniki peşə təhsili işçilərinin təkmilləşdirilmiş tədris prosesinə, maddi-texniki təminatın təkmilləşdirilməsi, eləcə də müasirləşdirilmiş idarəetmə strukturlarına əsasən həyata keçirilir.

  Təhsil müəssisəsi hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları, eləcə də işə götürənlərlə birlikdə yeni texniki peşə təhsili standartlarına uyğun olaraq bacarıqlara əsaslanan nəticə yönümlü tədris planı hazırlamış, əldə edilən bacarıqların tanınması üçün metodologiya yaratmışdır.

  Mərkəzdə texniki sahədə daha yaxşı yetişdirilmiş pedoqoji heyətin olması Azərbaycanda əmək bazarının tələblərinə cavab verən və ölkənin iqtisadi ehtiyaclarını ödəməyə qadir olan təhsilli işçi qüvvəsinin meydana gəlməsi ilə nəticələnəcək. Hazırda məzunlarların qazandıqları kompleks bilik və bacarıq əmək bazarının tələblərinə cavab verir

  Mərkəzdə tədris olunan müxtəlif istiqamətli 8 texniki peşə ixtisası ilə paralel mərkəz təhsilalanlarına aşağıdakı bir sıra bacarıqlar da aşılanır:


  FƏNNİN ADI

   

  QAZANILACAQ BACARIQLAR

   

  Sahibkarlıq

  Sahibkarlığın əsasları, sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri, mahiyyəti, innovasiya sahibkarlığı, sahibkarlıq rəqabəti və növləri, sahibkarlıqda risklərin mahiyyəti və növləri, risklərin sığortalanması, risklərinin aşağı salınması, müəssisələrin sahibkarlıq fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyətində marketing sistemi

   

  İşgüzar etika

  Peşə etikası və etiket qaydaları, ünsiyyət formaları, işgüzar münasibətlərdə etik normalar, etikanın əsas kateqoriyaları, servis müəssisəsində ünsiyyət bacarığı, işçilərin nitq mədəniyyəti, əmək kollektivi, koperativ mədəniyyət, işgüzar qəbulların keçirilməsində etiket tələbləri

   

  Texniki ingilis dili

  Texniki və işguzar ingilis dilində dinləyib anlama, ünsiyyət qurmaq, oxu və yazı vərdişlərinə yiyələnmək

   

  Hesab

  Cəbri şəkildə verilmiş kompleks ədədlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirməkstatistik məlumat toplamaq, sistemləşdirmək, təhlil və nəticəni təqdim etmək, dəqiq və təqribi hesablamalar aparmaq, diaqram qurmaq

   

  İKT əsasları

  İnformatikanın predmeti, hesablayıcı texniki vasitələrin aparat təminatı, hesablayıcı texniki vasitələrin proqram təminatı, informasiyanın kodlaşdırılması, kompüterin iş prinsipi, əməliyyat sistemi (ƏS): təyinatı və tərkibi periferiya qurğuları: təyinatı və xarakteristikası, mətn redaktorları, qrafik redaktorlar, elektron cədvəllər, verilənlər bazalarının idarə edilməsi

   

  Ünsiyyət bacarığı

  İnsanlararası ünsiyyətin növləri və funksiyaları, ünisiyyət bacarığının informasiya mübadiləsində rolu, ünsiyyət prosesində psixoloji təsirin tənzimlənməsi, qrup və kollektiv üzvləri arasında ünsiyyət, ünsiyyət dairəsinin genişlənməsi, sosial normalar

   

  SƏTƏM

  Sağlamlıqla və təhlükəsiliklə bağlı rol, öhdəlik və məsuliyyəti dərk etmək, iş yerində, gündəlik həyatda baş verə biləcək təhlükələr, onların müəyyənləşdirilməsi, nizam-intizam qaydaları, əməyin sağlamliği və təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi, fövqəladə hallar zamanı tədbirlər